Statut

Stowarzyszenia „Miasto Wspólne"

 
Rozdział I Postanowienia Ogólne 
 
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miasto Wspólne.
  
§ 2 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 dnia kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach/ Dz. U. z 2001r., nr 79, poz. 855 ze zm.)/ i Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. z późniejszymi zmianami, posiada osobowość prawną. 
1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
  

§ 3 
1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Gdyni. 
2. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań statutowych. 
  
§ 4 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji, realizujących podobne cele, oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkującymi za granicą w ramach realizacji swoich zadań statutowych. 
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 
 
§ 5 
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
  

Rozdział II Cele i środki działania 
 
§ 6 
Cele stowarzyszenia to:
1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym nad rozwiązaniami transportowymi i przestrzennymi przyjaznymi mieszkańcom miasta. 
2. Opiniowanie i wpływanie na kształt polityki przestrzennej i transportowej
3. Wpływanie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
4. Rozpowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli obywatelskiej i prawa do dostępu do informacji publicznej 

 
§ 7 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2. tworzenie projektów, planów i propozycji rozwoju urbanistycznego 
3. współpracę przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gdyni i gmin sąsiednich
4. promocję Gdyni i inspirowanie jej rozwoju, między innymi we współpracy z władzami miasta, radami dzielnic i innymi organizacjami pozarządowymi;
5. wsparcie mieszkańców w przygotowywaniu projektów do budżetu obywatelskiego;
6. kierowanie wystąpień do władz miasta, instytucji samorządowych, publicznych i komunalnych przewoźników;
7. opiniowanie planów rozwoju sieci komunikacyjnej
8. organizowanie zgromadzeń publicznych
9. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
10. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz oraz występowanie do nich w trybie dostępu do informacji publicznej o informacje pomocne w realizacji celów statutowych   
11. gromadzenie informacji, o których mowa w pkt 9 i nadzorowanie realizacji owych planów przez organy administracji publicznej;prowadzenie strony internetowej;
12. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia
13. Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań warsztatowych i szkoleniowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
14. Współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi   i badawczymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w Polsce i za granicą w realizacji celów statutowych
15. Ochronę i promocję dziedzictwa historycznego, urbanistycznego i przyrodniczego miasta Gdyni, z uwzględnieniem prowadzenia badań naukowych i działalności wydawniczej.
16. Zorganizowanie i prowadzenie biura.
17. Działanie na rzecz efektywnej infrastruktury transportowej z priorytetem dla niechronionych uczestników ruchu - rowerów i pieszych. 
 
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki 
  
§ 8 
Członkowie dzielą się na: 
1. zwyczajnych,  
2. wspierających, 
3. honorowych. 
  
§ 9 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, 
1. która złoży wypełnioną deklarację członkowską, oraz otrzyma zaproszenie od co najmniej dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia

Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia. 
  
§ 10 
Członek zwyczajny ma prawo: 
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków. 
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 
  
§ 11 
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która:
1. jest zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia,
2. zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji

§ 12
Członek wspierający ma prawo: Uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. 
1. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 
2. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

§ 13 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

§ 14
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 
§ 15
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1. Brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia 
2. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia 
3. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 
4. Regularnego opłacania składek członkowskich 

§ 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje po uchwale Zarządu na skutek: 
1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu. 
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy po uprzednim upomnieniu. 
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 
4. Utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądu
5. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
 
§ 17
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członkostwa lub przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
  
  
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 
  
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
  
§ 19

Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo kooptacji. 
  
§ 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
  
§ 21
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

§ 22
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim. 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. 
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. 
4. Ustalenie wysokości składek członkowskich, jak i zwalnianie członków obowiązku ich płacenia. 
5. Nadawanie godności członka honorowego. 
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia. 
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 
9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 
  
§ 24 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 
1. z własnej inicjatywy, 
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
  

§ 25
1. Zarząd jest najwyższa władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. 
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym m. in. Prezesa oraz dwóch Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne Zebranie Członków w formie uchwały. 
3. Ukonstytuowanie się Zarządu, w tym wybór Prezesa, dwóch Członków Zarządu, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbywa się w trakcie Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru. 
  
§ 26 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków. 
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania. 
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności. 
5. Zwoływanie Walnych Zebrań. 
6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia. 
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających. 
8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. 
9. Powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy do określonych zadań. 
  
§ 27
Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia. 
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień. 
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
  
§ 28
1. Komisje stałe i doraźne, o których mowa w § 26 pkt. 9, Zarząd powołuje w formie uchwały określającej liczbę członków Komisji, jej zadania i czas działania. 
2. Członkami Komisji mogą być członkowie Stowarzyszenia jak i osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. Przewodniczącym Komisji jest członek Stowarzyszenia. 
3. Przewodniczący Komisji składa Zarządowi sprawozdania z jej działalności.  
4. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
  
§ 29  
1. Fundusze na realizację określonych zadań, o których mowa w § 26 pkt. 9 Zarząd tworzy poprzez uchwałę określającą zarazem „Regulamin Funduszu" ustalający zasady zarządzania Funduszem i sposób jego wykorzystania. 
2. Zarząd ustala osobę odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem, której udziela pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia w zakresie zarządu Funduszem. 
3. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 Zarząd udzieli w oparciu o szczegółowy plan finansowy Funduszu, zatwierdzony przez co najmniej 3 członków Zarządu. 
4. Fundusze tworzone są z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić rodzaje wpływów Stowarzyszenia, które zasilają Fundusz.  
 
Rozdział V Sposób reprezentacji 
  
§30
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:  
a) jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych), 
b) dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych), 
2. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu. 
3. Dopuszcza się reprezentowanie stowarzyszenia przez nieobecnego członka zarządu poprzez: ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej. 
  
§31
Decyzję o zaciągnięciu zobowiązania majątkowego oraz udzielenia pełnomocnictwa zarządcy Funduszu, o którym mowa w § 26 pkt. 9, podejmuje Zarząd większością co najmniej 3 głosów. 
 
§32
Osoby reprezentujące stowarzyszenie mają obowiązek poinformować pozostałych członków zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu. 
  


Rozdział VI Majątek Stowarzyszenia 
  
§ 33 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się: 
1. wpływy ze składek członkowskich, 
2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy, 
3. wpływy z działalności statutowej odpłatnej,
  
 
Rozdział VII Rozwiązanie Stowarzyszenia 
  
§ 34
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.